ALGEMENE VERKOOP – EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Van de besloten vennootschap Hogeweg Goor B.V., Handelsregisternummer 06048426, gevestigd te 7471 ER Goor aan de Gruttostraat 77, hierna te noemen Hogeweg, gedeponeerd op 14-07-2015 ter griffie van de Rechtbank Overijssel te Almelo onder nummer 36 / 2015.

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
“koper”: de contractuele wederpartij van Hogeweg, zijnde de afnemer;
“producten”: alle door Hogeweg aangeboden, geoffreerde en verkochte producten en bijproducten met inbegrip van combinaties van producten, die door Hogeweg als één geheel worden geoffreerd en verkocht.
“consument”: de klant van de koper aan wie koper de producten doorverkoopt, levert en deze eventueel installeert.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Hogeweg en de koper waaronder alle offertes van Hogeweg en overeenkomsten tussen Hogeweg en de koper.

Artikel 3: Offertes en totstandkoming overeenkomst
Tussen Hogeweg en de koper komt een overeenkomst tot stand, zodra Hogeweg de opdracht van de koper schriftelijk heeft aanvaard, beide partijen een schriftelijke koopovereenkomst hebben getekend dan wel Hogeweg een begin met de uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt. De koper is niet gerechtigd een via elektronische weg gesloten overeenkomst met Hogeweg te ontbinden, indien deze de ontvangst van de aanvaarding door koper niet elektronisch heeft bevestigd. Een via elektronische weg door koper gedaan aanbod naar aanleiding van een uitnodiging tot het doen van een aanbod van Hogeweg geldt niet als verworpen, indien Hogeweg de ontvangst van dit aanbod niet elektronisch heeft bevestigd.

Artikel 4: Levering
1. Levering geschiedt af magazijn Hogeweg dan wel franco aan het adres van koper, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Levering geschiedt daarbij steeds aan het bij Hogeweg laatst bekende door koper opgegeven afleveradres van koper, niet zijnde een postbus of postcode.
2. Wanneer koper beschikt over een centrale afleverruimte wordt uitsluitend aan die afleverruimte afgeleverd.
3. Wanneer er als leveringsconditie één van de “Incoterms” is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn.
4. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem worden afgeleverd. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de aflevering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
5. Bij afroeporders is koper gehouden af te nemen binnen de overeengekomen termijn. Deze bedraagt nimmer méér dan 3 maanden. Wanneer koper na het verstrijken van deze termijn en na ingebrekestelling weigerachtig of nalatig blijft af te nemen is koper in verzuim. Hogeweg heeft dan het recht alle nog af te leveren zaken dan ineens te leveren danwel de overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen.
6. Indien Hogeweg op verzoek van koper zorgdraagt voor verzending, geschiedt dat voor rekening en risico van koper.
7. Hogeweg is gerechtigd onder rembours te leveren.

Artikel 5: Levertijd
Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de koper Hogeweg derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6: Deelleveringen
Het is Hogeweg toegestaan verkochte zaken in gedeelten af te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaak in gedeelten wordt afgeleverd, is Hogeweg bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 7: Technische eisen
Eventuele technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en die afwijken van de normale eisen, dienen vóór of bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper schriftelijk en uitdrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 8: Monsters, modellen en voorbeelden
Indien door Hogeweg een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt aan koper of consument, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheid van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk wordt vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 9: Wijzigingen in de te leveren zaken
1. Hogeweg is bevoegd zaken te leveren die afwijken van de in de koopovereenkomst omschreven zaken. Indien Hogeweg van deze mogelijkheid gebruik maakt en een zaak levert die wezenlijk afwijkt van de overeengekomen zaak, is de koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De koper heeft deze bevoegdheid gedurende 14 dagen nadat hij de afwijking heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.
2. De koper heeft geen ontbindingsbevoegdheid indien het betreft wijzigingen in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak die een verbetering betekenen.

Artikel 10: Beëindiging van de overeenkomst
1. De vorderingen van Hogeweg op de koper zijn onmiddellijk opeisbaar indien:
– Na het sluiten van de overeenkomst aan Hogeweg ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
– Hogeweg de koper heeft verzocht zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid binnen de gestelde termijn uitblijft dan wel onvoldoende is.
– Indien koper in staat van faillissement komt te verkeren, in surseance van betaling geraakt dan wel er sprake is van wijziging van de zeggenschap binnen de onderneming van koper.
2. In de genoemde gevallen is Hogeweg bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11: Garantie
1. Tenzij anders in de koopovereenkomst vermeld, en onverminderd het bepaalde in artikel 13 (reclame) geldt voor gekochte en geleverde zaken met fabrieks-, importeurs,- en/of groothandelsgarantie slechts de door deze gehanteerde garantiebepalingen.
2. Indien een zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de koper, tenzij de fabrieksgarantie anders bepaalt, recht op herstel van de zaak. Hogeweg kan ervoor kiezen om dan de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De afnemer heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.
3. Voor schade ontstaan als gevolg van een gebrek in het geleverde is Hogeweg aansprakelijk overeenkomstig het bepaalde in artikel 19 (aansprakelijkheid).
4. De garantie geldt nimmer indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling.

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud
1. De door Hogeweg geleverde zaken blijven het eigendom van Hogeweg totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Hogeweg gesloten koopovereenkomst is nagekomen:
– De tegenprestatie(s), met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf.
– Eventuele vorderingen wegens niet nakoming door de koper van deze overeenkomsten.
2. De goederenrechtelijke gevolgen van een voor uitvoer bestemde zaak worden beheerst door het recht van het land en bestemming van de betreffende zaak indien dit recht gunstiger voor Hogeweg is, tenzij Hogeweg anders bepaalt.
3. De door Hogeweg afgeleverde zaken die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hierop enig ander recht te vestigen.
4. Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de koper zijn overgegaan en zich nog in handen van de koper bevinden behoudt Hogeweg zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in lid 1 van dit artikel genoemde, die Hogeweg uit welke hoofde dan ook tegen de koper mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van de door Hogeweg geleverde zaken, welke door de koper zijn bewerkt of verwerkt, waardoor Hogeweg haar eigendomsvoorbehoud heeft verloren.
5. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Hogeweg gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.
6. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden is koper verplicht Hogeweg zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
7. De koper verplicht zich op eerste verzoek van Hogeweg:
– De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffing-, en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven.
– Alle aanspraken van de koper of verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Hogeweg op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW.
– De vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van de onder eigendomsvoorbehoud door Hogeweg geleverde zaken te verpanden aan Hogeweg op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW.
– De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Hogeweg.
– Op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Hogeweg ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en die de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 13: Gebreken, klachttermijnen (verkoopwaarden)
1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering – of zo spoedig mogelijk daarna – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
– Of de juiste zaken zijn geleverd.
– Of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) beantwoorden aan de overeenkomst .
– Of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen óf – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden aan een normaal gebruik en/of handelsdoeleinde.
2. De navolgende situaties kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclame:
– afwijkingen in kleur, gewicht en maat van minder dan 10%;
– de in de catalogus/offerte/prijslijst vermelde zet-, druk- en schrijffouten;
– de kleurechtheid;
– natuurlijke oneffenheden
– in branche gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen.
3. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan dient de koper deze binnen 24 uur na aflevering schriftelijk aan Hogeweg te melden.
4. Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 3 dagen na ontdekking doch ingeval van garantie binnen de garantietermijn of anders binnen 1 jaar na aflevering schriftelijk te melden aan Hogeweg.
5. Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van de te leveren zaken bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Hogeweg worden geretourneerd.

Artikel 14: Prijs en Prijsverhoging
1. Prijzen in de offertes en overeenkomsten gelden voor levering af magazijn en zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege, exclusief opslag-, montage-, onderhoud-, verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2. Hogeweg is bevoegd 50% van de prijs reeds bij opdracht in rekening te brengen. In dat geval zal Hogeweg eerst na ontvangst van de betaling een aanvang maken met de uitvoering van de overeenkomst. Bij levering zal de resterende 50% in rekening worden gebracht.
3. Indien Hogeweg met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is Hogeweg niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. Hogeweg mag stijgingen ten aanzien van de producten, wisselkoersen, lonen en verpakkingsmateriaal almede prijsstijgingen als gevolg van wetgeving en/of overheidsmaatregelen doorberekenen. Indien de prijsverhoging meer dan 5% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 15: Emballage
1. De koper is verplicht leenemballage binnen 30 dagen leeg, gereinigd en in onbeschadigde staat te retourneren. Indien de koper zijn verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening. Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten voortvloeiende uit te late retourzending en kosten van vervanging/herstel of reiniging.
2. Indien de koper leenemballage na een aanmaning niet binnen de daarin genoemde termijn retour zendt, is Hogeweg gerechtigd tot vervanging over te gaan en de kosten daarvan in rekening te brengen, mits Hogeweg deze stap in zijn aanmaning heeft aangekondigd.
3. Wanneer een statiegeldregeling wordt overeengekomen wordt statiegeld bij levering aan koper in rekening gebracht. Bij tijdige en correcte retournering van de emballage ontvangt koper binnen 7 dagen een creditnota en restitutie van het statiegeld van Hogeweg.

Artikel 16: Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door Hogeweg aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de koper in verzuim: de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119 a BW.
2. Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van de koper wordt uitgesproken zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn.
3. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Artikel 17: Kredietbeperking
Hogeweg is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen, welke niet is verschuldigd bij betaling binnen 30 dagen na factuurdatum.

Artikel 18: Incassokosten
1. Indien de koper niet of niet tijdig één van zijn verplichtingen nakomt, dan komen, naast de overeengekomen prijzen en kosten, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper, waaronder ook vallen de kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van een schikkingsvoorstel en het inwinnen van inlichtingen. In ieder geval is de koper ingeval van tekortkoming verschuldigd:
– Over de eerste € 2.950,00 15%.
– Over het meerdere tot € 5.900,00 10%.
– Over het meerdere tot € 14.748,00 8%
– Over het meerdere tot € 58.990,00 5%
– Over het meerdere 3%
met een minimum van € 350,00. Indien Hogeweg aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
2. De koper is jegens Hogeweg de door Hogeweg gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover de koper aantoont dat deze onredelijk hoog zijn.
Dit geldt alleen indien Hogeweg en de koper met betrekking tot de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 19: Aansprakelijkheid
1. Voor gebreken in geleverde zaken geldt de garantie zoals omschreven in artikel 11 (garantie) van deze voorwaarden.
2. De aansprakelijkheid van Hogeweg, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Hogeweg beperkt tot het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de factuur dat betrekking heeft op de geclaimde schade.
3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Hogeweg of haar bedrijfsleiding.
4. Hogeweg is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5. Hogeweg is nimmer aansprakelijk voor de schade tengevolge van afgekeurde stoffen op of in de zaak als gevolg van na het sluiten van de overeenkomst gewijzigde (milieu)wetgeving.
6. Hogeweg is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van ondeugdelijke opslag, ondeugdelijke bewerking, verkeerd gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing of voor een ander doel dan waarvoor de zaak bestemd is.

Artikel 20: Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Hogeweg zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Hogeweg, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Hogeweg, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Hogeweg afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
2. Hogeweg heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Hogeweg haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de leverings – en andere verplichtingen van Hogeweg opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Hogeweg niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien Hogeweg bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 21: Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Hogeweg behoudt zich te allen tijde haar rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van het intellectuele eigendomsrecht en de auteurswet.
2. Alle door Hogeweg geleverde zaken, verstrekte monsters, berekeningen en brochures zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door koper en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Hogeweg worden verveelvoudigd, doorverkocht, bewerkt, gewijzigd, gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verkochte zaken c.q. verstrekte stukken anders voortvloeit.
3. Koper is niet gerechtigd de naam of het merk van de producent op de geleverde verpakking of de bijsluiter te verwijderen.

Artikel 22: Geschillenbeslechting
De rechtbank Overijssel is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen Hogeweg en de koper kennis te nemen. Hogeweg blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper.

Artikel 23: Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Hogeweg en de koper is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 24: Wijziging van de voorwaarden
Hogeweg is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. Hogeweg zal de gewijzigde voorwaarde tijdig aan haar koper toezenden. Indien geen tijdstip van in werking treden is meegedeeld, treden wijzigingen jegens de koper in werking zodra hem de wijziging is meegedeeld.